Jednoduché účtovníctvo

  • spracovanie účtovných dokladov

  • evidencia pohľadávok a záväzkov

  • evidencia krátkodobého a dlhodobého majetku

  • vedenie peňažného denníka

  • spracovanie podkladov k DPH

  • účtovná závierka

  • daňové priznanie

  • a ostatné činnosti podľa požiadaviek

Počet položiek mesačne    Cena za položku (€)

0-100                                      1 

101-250                                  0,9

251-500                                  0,8

500 a viac                              0,7 

Služba                                                                                                Cena za službu(€)

Spracovanie a odoslanie DP  DPH, kontrolný výkaz                   15 

Spracovanie a odoslanie súhrnného výkazu DPH                      15 

Štatistický výkaz – mesačný                                                          10 

Štatistický výkaz – štvrťročný                                                        10 

Štatistický výkaz – ročný                                                                 30

Evidencia DM a KM (položka)                                                         1 

Ostatné služby (hod)                                                                        15 

Cenník je platný pre rok 2020. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Finálna cena za vedenie účtovníctva je vytvorená vždy na základe vzájomnej dohody, a odvíja sa od náročnosti a rozsahu prác.